Mikrobiyolojik Gıda Analizleri için Numune Alma

45934 kez okundu

7 yıl önce eklendi

Ana Sayfa » Makale-Yöntem » Mikrobiyolojik Analiz» Mikrobiyolojik Gıda Analizleri için Numune Alma

Gıdalar, bozulma ve zehirlenme kaynakları olan mikroorganizmalar ve hastalık etmeni olan patojen mikroorganizmaların üreme ve gelişmeleri için çok uygun ortamlardır. Bundan dolayı, gıda kaynaklı zehirlenme ve enfeksiyonları önlemek, halk sağlığını korumak, mikroorganizmaların gıdalarda bozulma yapmasını önleyerek gıda kalitesini iyileştirmek amacıyla mikrobiyolojik analizlerin yapılması zorunludur.

Gıdalarda uygulanan mikrobiyolojik analizlerin sağlıklı sonuç verebilmesi için, ilk aşama olan örnek alma işlemi çok önemlidir ve titizlikle yapılmalıdır. Mikrobiyolojik analizleri yapmak kadar önemli olan gıda numunesi alma işlemi, belli kurallara göre yapılmalıdır.

Mikrobiyolojik gıda örneği almında temel ilke, alınan örneğin gıdayı temsil etmesi ve örneğin alındığı andaki mikrobiyolojik koşullarında hiçbir değişme olmadan analizin yapılacağı laboratuvara ulaştırılmasıdır. Mikrobiyolojik analizde kullanılacak örneğin, ürünün üretildiği tüm partiyi temsil etmesi gerekmektedir. Aynı zamanda örnekten alınan analiz edilecek kısım da örneği temsil etmelidir. Bu sebeple örnekler, eğitilmiş yetkili kişilerce aseptik olarak alınmalı, analiz yapılıncaya kadar yapılarında değişiklik olmamalı ve dış ortamdan gelebilecek kontaminasyon önlenmelidir.

Özellikle üretim alanlarından gıda örneği alırken çok dikkatli olunmalı, ortam, insan ve hava sirkülasyonu konuları da göz önünde bulundurulmalıdır. Bu açıdan üretim alanlarından gıda örneği alma işlemi titizlik gerektiren, önemli bir işlemdir.

Türk Gıda Kodeksi 2002/25 sayılı tebliğe göre gıda kontrolörü/ denetçisi tarafından alınmalıdır. Gıda teknisyeni ise çalıştığı gıda işletmesinin verdiği talimatlar doğrultusunda işletmenin üretim yerlerinden örnek alabilir.

· Kontaminasyona neden olmadan gıdadan yeterli örnek alınması ,

·Alınan örneğin mikrobiyolojik durumunda en az değişiklikle, hatta mikroorganizma yükünde artma veya eksilme olmadan laboratuara taşınmasıdır.

Örnek alma aşamaları

· Örnek miktarının belirlenmesi
· Örnekleme planının yapılması
· Örneğin alınması
· Örneğin laboratuvar uygun koşullarına getirilmesi
· Örneğin analize hazırlanmasıdır.

Örnek Alma Kapları ve Özellikleri
 
Mikrobiyolojik örnek almak için kaşık, burgu, bez, pipet, karıştırıcı, swab ya da Hytech Slide, kavanoz, erlen, beher; paketleri açmak için de makas, bıçak, konserve açacağı kullanılır.
 
Bu araçların hepsi de önceden sterilize edilmiş olmalıdır.

Cam, metal, plastik kaplar veya tek kullanımlık steril plastik poşetler de kullanılabilir.
 
· Örnek alma kapları belli başlı özelliklere sahip olmalıdır:
· Temiz, steril, kuru ve kapaklı olmalıdır.
· Kırık veya çatlağı bulunmamalı, sızdırmaz, nem geçirmez özellikte olmalıdır.
· En az 200 g veya 200 ml örnek alabilecek hacimde ve geniş ağızlı olmalıdır.
· Sterilizasyona dayanıklı olmalıdır.
· Kapağın içi emici olmayan bir materyal ile kaplanmış olmalı olmalıdır.
· Örnek kaplarının kapakları su geçirmeyecek şekilde kapanmalı olmalıdır.
· Soğutulmuş veya dondurulmuş örnekleri taşımak için kullanılacaklar termoslar
gibi izoleli olmalı olmalıdır.
· Kapağı olmayan kapları kapamada kullanılan lastik, plastik, mantar tıkaçlar
önceden alüminyum folyo veya plastik şerit ile sarılmış olmalıdır.
· Tek kullanımlık plastik poşetler sonra güvenli bir şekilde kapatılmalı, içine konan
örneği daha iyi korumak için ikinci bir plastik poşete konmalıdır.

Örnek Alma Sırasında Dikkat Edilecek Noktalar

· Alınacak örneğin ambalajı açılmamış olmalıdır.
· Büyük ambalajlı gıdalardan örnek alınacaksa aseptik olarak steril bir malzeme ile temsili örnek alınıp örnek kabına aktarılmalıdır.
· Ambalajın dış yüzeyi %70’lik alkolle dezenfekte edilmelidir.
· Ambalaj materyali dayanıklı ise alevden geçirilmeli değilse steril saf su ile
silinmelidir.
· Ambalaj steril bir kesici ile açılmalıdır.
· Sıvı gıdalar, örnek almadan önce steril bir karıştırıcı ile iyice karıştırılmalıdır.
· Gıda karıştırılamayacak yapıda ise değişik noktalardan örnek alınmalıdır.
· Eğer bir musluktan örnek alınıyorsa musluk ucu alkollenip alevden geçirilmeli ve
bir süre akıtıldıktan sonra örnek alınmalıdır.
· Gıda küçük paketler halinde ise tesadüfi örnek alma ilkesine göre seçim
yapılmalıdır.
· Gıda büyük koliler içinde küçük paketler halinde ise tesadüfî örnek alma esasına mgöre seçilmiş kolilerden yine tesadüfî örnek alma ilkesine göre küçük ambalajlar alınıp bunlardan temsili örnek hazırlanır.
· Yığın hâlindeki gıdalardan hemen her bölgeden örnek alınmalıdır.
· Her partiden ayrı örnek alınır.

Örnek alındıktan sonra örnekleme raporu tutulup örnekle birlikte laboratuvar
gönderilmelidir.

Örnekleme raporunda mutlaka bulunması gereken bilgiler

· Örneği alan kişinin isim ve adresi
· Örneğin alındığı yer, tarih, saat
· Örnek alma nedeni
· Örnekleme yöntemi
· Ürünün parti no ve kodu, partinin büyüklüğü, parti içindeki birim sayısı
· Gıdanın yapısı, üretici firma, satıcı veya ithalatçı vb ismi
· Örnek sayısı ve miktarı
· Örnek alma sırasında gıdanın bulunduğu ortamın koşulları
· Örnekte yapılması istenen testlerdir.

Analize alınacak örnek sayısı ne kadar fazla olursa, sonuçlarda gerçek değerlere o kadar fazla yaklaşılır; fakat araç-gereç, personel , besiyerleri, zaman kullanımı gibi pek çok kriter örnek alımında kısıtlamaya gidilmesine yol açar. Bu yüzden, günlük kontrollerde tek bir örnek almak yeterli olurken, yasalar kapsamında alınan gıda numuneleri 5 adet olmalıdır.

Standart mikrobiyolojik sayımı yapılan toplam bakteri, koliform bakteriler, Stafilokok bakterileri, maya ve küfler gibi bakteriler içlin 10 gr, salmonella ve listeria için 25 g olmak üzere en az 60-100 g örneğin laboratuvara getirilmesi gerekir. Analiz takrarı gerekmesi gibi durumlar da düşünülerek, yaklaşık 200-250 gr veya ml örneğin laboratuara getirilmesi gereklidir.

Üretim Yerlerinden Örnek Alma Aşamaları

Mikrobiyolojik analizler için örneklerin alınması sırasında etkili faktörler;
 
· Ürünün cinsi
· Parti büyüklüğü
· Analizi yapılacak mikroorganizmanın cinsi
· Ürünün ambalaj şeklidir.
·
Örnekleme planına göre seçilecek örneklerin tüm partiyi temsil etmesi gerektiğinden;

· Örnek seçiminde tercihlerden kaçınılmalıdır.
· Mümkünse tesadüfi örnekleme yapılmalıdır.
· İlke olarak her partiden örnek alınmalıdır.

Örnek alma yerlerinde örneklerin alınmasında kullanılan araç ve aletlerin tekrar sterilize edilmesi gerekebilir. Eğer örneğin alındığı yerde otoklav, buhar sterilizatörü veya sıcak hava sterilizatörü yoksa sterilizasyon işlemi alet ve ekipmanın çeşidine göre;

· %70’lik alkole daldırıp yakılarak
· Doğrudan alevden geçirerek
· Bakterisit etkisi 100 ppm klor eş değerinde olan bir dezenfektan içinde 30 sn. bekletildikten sonra steril saf su içine daldırılıp steril bir havlu ile kurulanarak yapılabilir.

Sıvı gıdalardan mikrobiyolojik örnek alınması

Gıda önce karıştırılarak homojen hale getirilir ve uygun steril bir materyal (genellikle pipet) kullanarak olabildiğince hızlı örnek alınır.

Katı gıdalardan mikrobiyolojik örnek alınması

· Gıda maddesinin boyutları uygunsa gıdanın hepsi (beyaz peynir, ekmek gibi),
· Aksi durumda ve bir parçasının alınması gerekiyorsa (parça et, tulum peyniri gibi) steril bir kaşık veya bıçak kullanarak örnek alınır,
· Eğer gıda küçük paket içinde ve taşınabilir nitelikte ise (dondurma gibi)ambalajın hepsi uygun koşullarda laboratuvara taşınır.

Kuru gıdalardan mikrobiyolojik örnek alınması

Çuval ya da büyük plastik torbalar içindeki un, tahıl, hububat gibi gıdalardan tek örnek alınacaksa önce üst kısımlar steril bir kaşıkla uzaklaştırılır ve olabildiğince orta kısımdan örnek alınır. Birden fazla örnek alınacaksa 75 cm uzunluğunda ve steril özel örnek sondaları kullanılarak farklı katmanlardan örnek alınır. Kamyonlardan örnek alınacağı zaman ise yükleme ve boşaltmanın farklı basamaklarından örnek alınır.


Dondurulmuş gıdalardan mikrobiyolojik örnek alınması

Dondurulmuş gıda kutu içinde ve büyük boyutlu ise steril bir testere, keski veya matkap ile örnek
alınır. Dondurulmuş gıdanın buzu kısmen çözülmüşse örnek bıçakla alınır.

Soğutulmuş gıdalardan mikrobiyolojik örnek alınması


Et, kanatlı hayvan etleri ve balıktan bıçakla veya sürme, kazıma gibi yöntemlerle örnek alınır.

Çeşmelerden su örneği alınması


Çeşmenin musluk çevresi alkol ile iyice silinir ve yakılır. Çeşmeden belirli bir süre kuvvetle su akıtılır. Şişe kapağı ağız kısmına el değdirmeden açılır. Şişe dipten tutularak ağzı yeniden alevden geçirilir. Kapağa el değdirilmeden şişe doldurularak ağzı dikkatle kapatılır.

Ekipmanlardan mikrobiyolojik örnek alınması

Steril bir eküvyonla sürme yöntemiyle örnek alınır.


Alınan Örneklerin Taşınması ve Muhafaza Edilmesi


Alınan örneklerin, mikroorganizma sayısında artma veya azalma olmayacak şekilde ve gıdanın yapısına uygun koşullarda hemen laboratuvara getirilmesi ve mümkünse bir saat içinde analiz edilmesi gerekir.Nem geçirmeyen, steril cam, metal vb. kabıyla örnek alınmış (tahıllar, un gibi mikrobiyal yönden stabil gıdalar) normal koşullarda laboratuvara taşınır.
 
· Bozulmuş, ısıl işlem görmüş, soğutulmuş gıdalar 0 ile +5 C arasında soğutmalı koşullarda laboratuvara getirilir.
· Dondurulmuş gıdalar laboratuvara -18 C’de taşınmalıdır.
· Bombajlı konserve kutuları veya bombaj tehlikesi olan gıdalar patlamaolasılığına karşı ayrıca ambalajlandıktan sonra laboratuvara getirilmelidir.
· Dondurulmuş gıdalar analiz yapılıncaya kadar derin dondurucuda -18 C’de çözünmeden, donmuş durumda muhafaza edilmelidir.
· Kolay bozulabilen süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, taze meyve ve sebzeler gibi gıdalar soğukta 0–4 C’de en fazla 24 saat saklanmalıdır.
· Daha uzun süre saklama durumu oluşursa gıda 50 g’lık küçük porsiyonlar halinde hemen dondurulup, -20 C’de saklanmalı ve bu durum analiz raporunda belirtilmelidir
· Kurutulmuş ve konserve gıdalar oda sıcaklığında saklanmalı, sıcaklık 45C’ nin
üstüne çıkmamalıdır.
· Laboratuvara getirilen örnek analiz, sonuna kadar ürün özellikleri değişmeyecek
şekilde saklanmalıdır.
· Mikrobiyolojik olarak stabil gıdalar (konserveler, kuru toz gıdalar vb.) son
kullanım tarihinden önce analize alınmalıdır.
 
 

Etiketler gıda numune alma kapları , mikrobiyolojik analiz raporu örneği , mikrobiyolojik ortam numunesi alma , steril numune alma kapları , mikrobiyolojik numune kabı , dondurulmuş gıdalar nasıl taşınır , gıda numunesi alma poşeti , steril saf su , gıda analizleri örnekleme planı , mikrobiyolojik analizde örnekleme yöntemi , et numune nasıl alınır , yemek numunesi alma , mikrobiyolojik analizler için dondurma numunesi alma , mikrobiyoojik numune alma şartları , süt numune alma pipeti , gıdalardan numune alma standardı , gıda işletmelerinde numune alma , örnekleme planı nedir gıda , mikrobiyolojik numune alma yöntemleri , plastik kaplar nasıl steril edilir , mikrobiyolojik analiz için numune nasıl alınır , swap örneklerinin laboratuvarda analizi yöntemi , sıcak gıdalar laboratuvara nasıl getirilir , kapaklı kuru gıda kapları , toz gıdalara uygulanan analizler , yemek numunesi poşeti , mikrobiyolojik numune için şişe , tek kullanımlık steril yemek numune alma poşetleri , gıda analizi gıda içinde ne olduğunu nasıl analiz , gıdalarda mikrobiyolojik örnek alma , poşetli gıdalardan ve torbalı gıdalardan numune nasıl alınır , gıda çuvallarından örnek almak , kuru gıdalardan mikrobiyolojik örnek alınması, , çuval ve poşetten numune alma , cuvallardan ve poşetlerden numune alma , gıda numunesi alma ve saklama standardı , herhangi bir gıdanın örnekleri alınırken , bir örnek koşullar bozulmadan laboratuvara nasıl getirilir , laboratuvara gıda örneği nasıl getirilir , mikrobiyolojik örneklerin saklanması slayt , mikrobiyolojik gıda , gıdalar laboratuvara hangi koşullarda getirilmeli , alınan gıda örneklerin laboratuvara taşınması , gıda analizleri numune alma teknikleri , gıda mikrobiyolojisi numune alma yöntemleri , gıda laboratuvarları rapor örnekleri , mikrobiyoloji numune alma yöntemleri , mikrobiyolojik örnek alma , gıda laboratuvara örnek nasıl alınır , besin hijyeni numune alma ilkeleri , gıda işletmelerinde swapla mikrobiyolojik analizi nasıl yapılır , steril , mikrobiyoloji numune alma alkol , gıda analiz raporu örnekleri , mikrobiyal örnekleme teknikleri , yemek numune kabı , gıdalardan numune alımı videosu , konservelerde numune alma , mikrobiyolojik sürme yöntemi ile analiz , gıda analiz raporu örneği , ortam havası numunesi nasıl alınır , folyo kapaklı numune kapları , nem analizinde kurutma yöntemleri , mikrobiyolojide swap tekniği , mikrobiyolojik su numune alma kuralları , gıda analizi nasıl yapılır , gıda analizleri ve yapılışı , swap ile yüzeyden numune alma , metal kaşıklar nasıl dezenfekte edilir , gıda numune alma prosedürü , aseptik numune alma musluğu , mikrobiyolojik swap nasıl yapılır , dondurulmuş gıda mikrobiyolojik analiz , steril numune kabı tek kullanımlık , gıda numunesi alma teknikleri , yemekhane numuneleri analizi , asepsi slayt , numune alımı gıda video , yemeklerden nasıl numune almalı , mikrobiyolojik nümune nasıl alınır , gıda mikrobiyolojisi slayt , gıda işletmelerinde yüzeylerden numune alımı , gıdalardan swap nasıl alınır , kuru gıdalar nereden alınır , yemeklerde numune alimi sicak olarak poşete konmasi , swap ile örnek alma , yemek numune kapları , mikrobiyolojik numune alma , steril numune yemek poşetleri nasıl kullanılır , gıda işletmelerinde kullanılan tek kullanımlık çuvallar , sıcak yemekten numune alma prosedürü , et yemeklerinden numune alma , steril gıda numune alma kabı , swap alma yöntemleri , mikrobiyolojik analiz için steril şişe nasıl olmalı , numune alma işlemi nedir , süt numune kabı , mikrobiyolojik örnek alma yöntemleri , dondurulmuş gıdalar işleme yöntemlerinde yapılan analizler , yemeklerde mikrobiyolojik analiz , steril laboratuvar tulumları , plastik numune alma kapları , steril kavanoz ve poşet nerden alabilirim , yemek numunesi alma rehberi , gıda numune kabı , gıda ürünü nasıl ananiz yapılır , dondurulmuş gıdalarda hangi analizler yapılır , numune saklama mat kap , steril numune kabı , mikrobiyolojik numune alma tebliği , gıda numune nasıl alınır , aseptik numune alma talimatı , gıda analizlerinde örnekleme planı ne demek? , diatek mikrobiyoloji gıda analizleri , üretim yerlerinden örnek (numune) alma , dondurmalarin mikrobiyoloji laboratuvar analiz , steril numune kabı üretim , steril numune kabı üretim kriterleri , swap analizi mikrobiyoloji , pratik gıda mikrobiyolojik testler , gıdalardan mikrobiyolojik örnek alma , steril gıda numune kapları , hazır gıdalarda alınan numuneler nasıl yapılır , et ve et ürünlerinde mikrobiyolojik analizler nasıl yapılır , gıda numune kapları , gıdaya uygun örnek numune poşetleri , swapla yüzeyden numune alma , gıda steril numune kapları , gida numune alma , yemek numunesi nasıl alınır , yemek numune alma kabi , mikrobiyolojik numune şişesi , gıda numune alma poşeti , peynir analizi sunum slaytı örneği , gıdada mikrobiyolojik neden yapılır , yemeklerden numune alma , gida numune kabı , gıda analizleri örnek , plastik numune kapları , yemek örnek numune alma yöntemi , gıda analizi nerede yapılır , mikrobiyolajik numune nasiil , mikrobiyoloji numune alma prosedürü , mikrobiyoloji numune alma , özel yemeklerde örnek alma işlemi , tek kullanımlık numune kabı , steril ayaklı numune poşeti , donmuş gıdalardan numune alımı , gıda işletmesi yerlerden mikrobiyolojik analiz , yemekten numune nasıl , mikrobiyolojik numune nasıl alınır , gıdalarda örnek alma işlemi , gıdalarda örnek alma işlemleri , tahıl numuneleri saklama nemi , yemek numunesi nasıl kapta saklanır , numune kabı istanbul , mikrobiyoloji analiz örnek alma , gida güvenli·ği·nde numune aliminda kaç gram numune alinirir , gıda numunesi almak , gıda analizlerinde numune alma , konserve gıdaların mikrobiyolojik analizi , tahıl ve tahıl üretiminde mikrobiyal bozulmalar makale örneği , bugday numune alma sondaları ankara satıcıları , mikrobiyoloji swap analizi nasıl yapılır , gıda analizini nasıl yaptırılır , yemeklerden numune alma işlemi , yemekte mikrobiyolojik analiz , sütteki mikrobiyolojik analizler nasıl yapılır , mikrobiyolojik analizlerde numune alma , numune örneği nasıl verilir , türk gıda kodeksinde mikrobiyolojik bakteri nerelerde bulunur , gıdadan numuneyi nasıl alırız , numune alma kapları , numune kabı gıdacılar , gıdalarda numune alındıktan sonra oluşan bozulmalar , tahıl analizi ve numuneye uygulanan ıslemler , gida numune kabi , yemek numunesi slayt , yemek numunesi nasil alinir slayt , gıdalarda konserve analizlerinin yapılması video izle , el swap laboratuvar sonuç örnekleri , mikrobiyolojı laboratuvarında örnek alma teknikleri , mikrobiyolojik numune poşeti , swap örnek alma metodu , maya ve küf sayımı yapılıs vıdeosu , steril yemek numune alma kabı , gıdalardan örnek alma işlemine etkili olan faktörler nelerdir? , sıvı numuneden mikrobiyolojik numune alma , peynir numunesi mikrobiyolojik analizler , numune kabı nasıl dezenfekte edilir , mikrobiyolojik örnek alma ve transportu ilkeleri , tek kullanımlık steril numune kabı , mikrobiyolojik analizler besin numunesi alımı , sütten örnek alma , steril numune alma kabı , konservelerde yapılan analiz yöntemleri , plastik mikrobiyolojik numune şişesi , gıda analizleri numune taşıma , steril bakteriyolojik su numune kapları , yemek numunesi analizi istanbul , sterilize cam yemek numune kabı , gıda analizleri laboratuvar rapor örnekleri , yemek numunesi saklama süresi , süt numune kapları , gıda mikrobiyolojisi hızlı mikrobiyolojik gıda analiz yöntemleri. , gıdalarda örnek alma işlemine etkili olan faktörler , gıda mikrobiyoojisi , steril gıda numune kabı , gıdalarda örnek alma işlemine etki eden faktörler , hazır yemek numune alma tek kullanımlık poşetler , yemek numunesi nasıl alınmalı , swap analizi gıdacılar , gıda analizleri nasıl yapılır , gıda numune alınması görüntülü , dondurulmuş gıdada numune alma yöntemi , gıdalardan örnek alma işlemine etkili olan faktörler , gıda numunesi saklama kabı , gıda işletmeleri için numune alma talimatı , gıdalardan örnek alma işlemine etkili olan faktörler nelerdir , sut mikrobiyoloji analizler icin numune ne kadar alinir , gıdalarda örnek alma işlemine etkili olan faktorler , numune alma diatek , diatek numune kabı , steril yemek numune alma poşetleri özellikleri , gıda işletmelerinde hijyen amacıyla nerelerden örnek alınır , mikrobiyoloji analizlerinde numune alma , gıdalarda örnek numune tipleri , gıdalarda örnek alma , peynir mikrobiyolojisi sunum , mikrobiyolojik numune alma talimatı , numune alma prosedürü gıda , ortam havasindan swap nasil alinir , gıda mikrobiyolojisi için analiz raporu nasıl hazırlanır , et numunesi nasıl gönderilir , mikrobiyolojide numune kapları , mikrobiyolojik gıda analizleri nasıl yapılır , katı numunelerin mikrobiyolojik numune alma , numune kabı plastik , katı numuneden mikrobiyolojik örnek alma , swap ile numune alma , swap analiz numunesi nasıl alınır , swap örneği gıda , yemek numunesi alma talimatı , gıda analiz yöntemleri nasıl yapılır , gıdalardan numune alma firmaları , mikrobiyolojik swap analizi nasıl yapılır , gıdalardan örnek alma , mikrobiyolojik analizler nelerdir , mikrobiyoloji kabına numune alım , steril kap , gıda işletmelerinde numune alma tekniği , numune kabı aseptik , peynirde numune alma prosedürü , gıdalardan numune alma metotları , kuru gıdaların saklanması slayt , steril gıda numune kabi , mikrobiyolojik analiz için numune alma metodu , yemeklerden numune alma ve sterilizasyon , yemeklerden numune alma araçları , numune poşetleri özellikleri , mikrobiyolojik analiz nedir , gıda numune alma , gıda analizleri konserve , mikrobiyoloji analizleri nasıl yapılır , tahıl analizlerinin yapılışı , yemeklerde numune nasıl alınır , yüzeyden swap alma , kurutulmuş gıda analizleri nelerdir , işlem görmüş gıdalar için saklama üniteleri , swapla gıdada ne analizi yapılır , swab numunesi alma , catering örnek alma , gıda mikrobiyoloji laboratuvarında örnek alma , gıda işletmelerinden mikrobiyolojik numune alma , dondurma analizinde örnek alma , yapılması zorunlu mikrobiyolojik analizler , mikrobiyolojik numune alma teknikleri , dondurmada yapılan analizler nelerdir , numune alma yöntemleri nelerdir , numune kapları , sütten numune alma kabı , dondurmada numune alma yöntemi , dondurma analizi nasıl oluyor , gida analiz yapma yöntemleri , numune alımında asepsi , havadan örnek alma raporu , peynirde mıkrobıyolojik analizler , mikrobiyolojik analiz numune alma kabı , yemek numunesi analizi nerelerde yapılır , yiyecek numune kabı nasıl olmalıdır , konservelerin mikrobiyolojik analizleri , "swap analizi nasıl yapılır" , gıda hijyen numune alma prosedürü , konserve gida analizi besiyeri , numuneyi ne ile alırız , konserve gıdaların analizi için besiyerleri , gıda numunesi nasıl alınır , kurutulmuş gıdalarda hangi mikrobiyolojik analizler yapılır , yemekhane numune alma , plastik örnek kabı ankara , konserve gıdaların mikrobiyolojik analizi için kullanılan besiyerleri , mikrobiyolojik analizler için numune , konserve gıdaların mikrobiyolojik analizinde kullanılan besiyerleri adları , yemeklerde numune , çuvaldan numune alma ve örnekleme , konserve gıdaların mikrobiyolojik analizinde kullanılan besiyeri , gida numunesi nasil alinir , sıvı gidalardan örnek alınması , en son mikrobıyolojik kriterler tebliği , laboratuvarda gıda analizi nasıl yapılır , swap alma talimatı , et ürünleri numune alma , numune alma yöntemleri gıda , gıdalarda mikrobiyolojik analizler ortamdan numune alma , yemek stereil numune poteşinin özellikleri , mikrobiyolojide swap yöntemi , gıdalarda mikrobiyolojik gelişmeye etki eden faktörler , gıdalarda yapılması zorunlu mikrobiyolojik analizler nelerdir , ankaradaki mikrobiyolojik analiz laboratuvarları , su numune mikrobiyoloji nasıl alınır , yemek numunesi mikrobiyolojik analizler , laboratuvar örnek kabı , mikrobiyoloji gıda numune alma , gıdada swap nasıl kullanılır , gıdalarda mikrobiyolojik numune nasıl alınır , swab örnek alımı , yemeklerden mikrobiyolojik numune alma , swap numunesi nasıl alınır , mikrobiyoloji analiz yöntemleri slayt , dondurma numune alma aletleri , kuru gıdalarda yapılan analizler , et numunesi nasıl alınır , peynir analizleri nasıl yapılır , mikrobiyolojik analiz nasıl yapılır , mikrobiyolojik analizler için swap ne ile alınır , swap analiz talimatı , havadan numune swap alma , mikrop analizinde yüzeylerden örnek alma nasıl , svap örnekleyici , steril sıvı numune saklama kabı , yemek analizi yapımı , cam numune kabı , besiyeri ve svap örnekleyici , bakteriyolojık su numunesi analızi , gıdalarda yapılan mikrobiyolojik analizler , el swap örnekleri nasıl yapılır , bakteriyolojik su numunesi analizi , domdurma numune alımı , suyun mikrobiyolojik analiz aşamaları , su ve gıda numunesi alma , swapla mikrobiyolojik örnek alma , steril tek kullanımlık kaşık , nasıl gıda numunesi alınır , yemek numune testleri nerede yapılıyor , gıdalara uygulanan analizler , yemek numunesi alma nasıl yapılır , gıdaya uygun plastik numune kabı , gıdalarda numune alma yöntemleri , swab analizi nasıl yapılır , swap analizi ankara , hazır yemeklerden numune alma nedenleri , gıdalardan numune alma talimatı , plastik ambalajda gıda izin nasıl yazılır , yem numunesi alma poşeti , dondurma numune alinmasi , deep slide besiyeri diatek , gıda analizleri örnekleri , mikrobiyoloji poşeti donmuş gıdalar için , tek kullanımlık steril kaşık , numune plastik kaplar , yemekhanelerde numune alma , yemeklerden numune alma talimatı örneği , yemeklerden numune alımı , numune kutusu , su numune kapları , tüm gıda analizleri nasıl yapılır , steril numune alma kabı , mikrobiyolojik analiz için numune alma tebliği , gıda numine alma nasıl yapılmalı , donmuş et ürünlerinden numune almak için testereler , swap numunesi , gıda mikrobiyolojisi analızı yaptırma , gıda analizi raporu , yemek analizi için nasıl numune alınır , gıdalarda mikrobiyolojik numune alma izle , swap numune alımı , numune saklama kabı cam , mikrobiyolojik analız nasıl alınır , gıda işletmede hangi mikrobiyolojik analizler yapılır , örnek alımı swap , "gıda numunesi" kontrolü ne demek , steril olmayan gıdaların özellikleri , bakteriyolojik su numunesi alma görsel , işletmeden süt numunesi alma , dondurulmuş gıda mikrobiyoloji numune alma tebliği , dondurma numunesi alma , gıda zehirlenmesi numune analiz , istanbulda gıda analizleri nerede yapılır , yemek numune saklama kabı , yemek numunesi , sıvılardan numune alma yöntemleri , mikrobiyolojik analiz neden yapılır , mikrobiyoloji içn hangi örnek alınır nedir , dondurulmuş gıdada yapılacak analizler , et analizini nerede yaptırabilirim , mikrobiyolojik analiz için et ve et ürünlerinden numune alma , swap analizleri , mikrobiyolojik swap tekniği , gıda güvenliği swap yöntemi , gıda işletmesinde el numunesi alımı , sıvılardan mikrobiyolojik numune alma , steril gıda numune alma kapları , mikrobiyolojik ve inkubasyon analizler için numune alma metotları , yemekhanelerde numune alma nasıl yapılır , yemekhanede yapılan gıda analizleri örnekleri , numune alma metodları mikrobiyoloji , numune alma ilkeleri diatek , numune alma ilkeleri , analiz için gıda numune alımı görsel , steril tek kullanımlık numune kabı , el swap analizi , mikrobiyolojik analiz için numune alma , gıda numune alma kabı , gıda numune alma araçları , gıdalarda numune alma araçları , numune kavanozlarının steril edilmesi , gıda analiz raporu , swapla numune alımı , yemekhane swap analizi , yemek örneği saklamak için kavanoz sterilizasyonu , catering yemek numune kabı , el swap analizi nasıl yapılır , swap analizi mikrobiyoloji nasıl yapılır , yemek numune saklama yönetmeliği , et ürünlerinden numune alma , diatek süt ürünlerinde numune alma aşamalrı , konserve numune alma nasıl yapılır , svap analizleri , yemek numunelerinde mikrobiyolojik bozulma , yemek numune analizleri hangi sürede , mikrobiyolojik analizler nasıl yapılır , mikrobiyolojik kabı , yemeklerin numune alımı tebliğ , self ticaret yemek numune kabı , swap analizi için örnek nasıl alınır , et numune alma ve analiz , gıda poşeti analiz laboratuvarı , gıda poseti analiz laboratuvarı istanbul , analizi yapılan gıdalar , slayt swap mikrobiyoloji , numune kabı , numune nasıl hazrlanır , tek kullanımlık su numune kabı plastik ankarada nerede bulabilirim , yemeklerde yapılan mikrobiyolojik analizler , mercimek için yapılan mikrobiyolojik analizler nelerdir nasıl yapılır , gıda laboratuvarlarında hangi numune nasıl hazırlanır , gida isletmelerinde swap , plastik süt numune kabı , swap ile yapılan analizler , gıda laboratuvarda analizler yapılışları , yüzeyden bakteriyolojik numune alımı , mikrobiyolojik swap , yemekhane gıda analizi , çeçil peyniri mikrobiyoloji kriterlerı , aseptik numune torbası , swap analizi gıda , numune poşeti nedir , diya-tek steril numune torbası , konserve analizi yapımı , gıdalardan numune alma , bakteriyolojik su numunesi alma kabı , gıda numunesi alınış koşulları nelerdir , gıda analizleri için numune alma talimatı , sütten numune alma , gıda analiz için numune alma nasıl olmalı , gıda işletmelerinde yapılan mikrobiyolojık analızler , analiz için numune nasıl alınır , su numunesi raporu örneği , numunenin rapor örneği , et numunesi nerde kontrol ettirilir , gıdalardan örnek alma ve analitik yöntem , mikrobiolojik swap nedir , et analiz metodları mikrobiyoloji , sıvı gıdalardan numune alınması , mikrobiyolojik analizlerde örnek alırken nelere dikkat , mikrobiyoloji laboratuvarında numune nasıl alınır , numune alma yöntemleri , mikrobiyolojik swap nedir , gıdalardan numune alımı , gıda analiz numune alımı , süt numunesi nasıl alınır , swap örnekleme , swap ile personelden numune nasıl alınır , yemeklerden numune alınması , konserve gıdalarda uygulanan mikrobiyolojik analizlerinde kullanılan besiyerleri , talimat örneği gıda laboratuvarı , yemeklerden numune alma yöntemleri , dondurma numunesi alımı nasıl , steril yemek numune kabı , el swap örnek alımı , yemek numunesi ne kadar alınır , yemek analizleri nerede yapılır , bozuk etin analizi nerde yaptırılır , konserve gıdalardan örnek alma , süt örnek alma tekniği , mikrobiyolojide sürme yöntemi nedir , gidalarda numune alma kuralları özeti , besin analizi nedir , numune kaplari steri·l olmayan , gıda örnekleme, mikrobiyolojik analizlr, numune alma